431192U068

Course catalogue

Name241F20 When Marginalised Citizens Encounter the "System": Categories, Street-level Bureaucracts and Policy Feedback
ECTS10
Language Dansk
Course levelKandidat
Department Institut for Statskundskab
EducationNone
Related educations
Course code431192U068
TeacherLasse Schmidt Hansen
Course type Tomplads Ordinær
Year2020
FacultyAarhus BSS
Course catalogue id98466
PeriodForårssemester
LocationAarhus
Tags

Description of qualifications:

<p>"I know all there is to know about government from the welfare workers". S&#229;dan svarede en hjeml&#248;s kvinde i USA, da hun skulle beskrive sin opfattelse af regeringen. I dette seminar besk&#230;ftiger vi os med, hvordan svage borgere, fx hjeml&#248;se, indsatte i f&#230;ngsler eller arbejdsl&#248;se, m&#248;der "systemet"; hvordan de skabes igennem politiske kategorier; hvordan de kategorier bliver til virkelighed, fx p&#229; jobcenteret eller i f&#230;ngslet, i m&#248;det med markarbejdere; og endelig hvordan det har betydning for deres opfattelse af politik og deltagelse i samfundet.</p> <p>I lovgivningen og i medierne bliver svage borgere ofte kategoriseret p&#229; en m&#229;de, som inviterer til at bruge pisken frem for guleroden, n&#229;r der skal findes en l&#248;sning p&#229; deres problemer. Den "dovne" arbejdsl&#248;se skal samle skrald for at modtage kontanthj&#230;lp. Hjeml&#248;se skaber "utryghed" og bliver straffet for at sove p&#229; gaden. N&#229;r de m&#248;der "systemet", fx p&#229; jobcenteret eller i f&#230;ngslet, s&#229; er deres m&#248;de med markarbejdere ofte karakteriseret ved en stor magtasymmetri. Markarbejderne tr&#230;ffer vitale beslutninger om emner som tildeling af bolig, pr&#248;vel&#248;sladelse, eller de udsteder finansielle sanktioner til den ledige, der ikke s&#248;ger arbejde. Dog form&#229;r nogle borgere ogs&#229; at itales&#230;tte deres problemer ud fra systemets kategorier enten til at opn&#229; bestemte privilegier eller til at omg&#229; reglerne. Endelig aff&#248;der deres m&#248;de med systemet politiske holdninger, som potentielt kan v&#230;re til skade for demokratiet. Kontanthj&#230;lpsmodtageren, som gang p&#229; gang oplever ikke at blive lyttet til af jobkonsulenten, kan udvikle en apati over for politik; en f&#248;lelse af at "politik er ikke for s&#229;dan nogle som mig".</p> <p><strong>Fagets opbygning </strong></p> <p>Dette seminar bygger ikke p&#229; &#233;n teori, men udforsker svage borgeres m&#248;de med &#8221;systemet" ud fra tre forbundne dimensioner:</p> <p>I den f&#248;rste del af seminaret (<em>dimension 1</em>) gennemg&#229;r vi teorier om politiske m&#229;lgrupper, kategorier, labelling etc. Med det afs&#230;t unders&#248;ger vi, hvordan svage borgergrupper kan &#8221;skabes&#8221; p&#229; det politiske niveau, og hvordan man tilrettel&#230;gger bestemte politiske tiltag, alt efter om politikere opfatter borgere som v&#230;rdige/uv&#230;rdige eller st&#230;rke/svage. En problemstilling kan v&#230;re debatten om Dovne Robert, hvor den ressourcesvage kontanthj&#230;lpsmodtager blev portr&#230;tteret som &#8221;uv&#230;rdig&#8221; til at modtage offentlige ydelser, hvilket legitimerede, at man kunne s&#230;tte ydelsen ned og stille flere krav om aktivering til borgere p&#229; kontanthj&#230;lp.</p> <p>I anden del af seminaret (<em>dimension 2)</em> bev&#230;ger vi os ned p&#229; markarbejder- og borgerniveau. Ud fra et markarbejderperspektiv unders&#248;ger vi, hvordan politiske kategorier og regler p&#229;virker, hvordan markarbejdere interagerer med svage borgere. En problemstilling kan v&#230;re, hvorvidt markarbejderne agerer som "state-agents" eller "citizen-agents", n&#229;r de fx tr&#230;ffer beslutninger om aktiveringskrav for arbejdsl&#248;se eller om botilbud til hjeml&#248;se. Ud fra et borgerperspektiv diskuterer vi, hvordan borgere tilpasser sig markarbejdernes beslutninger, og hvorvidt de er i stand til at g&#248;re krav p&#229; deres rettigheder eller omg&#229; reglerne. En problemstilling kan v&#230;re ledige, der har v&#230;ret i "systemet" i mange &#229;r, og som er i stand til at itales&#230;tte deres problemer p&#229; en s&#229;dan m&#229;de, at de ikke skal aktiveres. For at bringe teorierne i spil analyserer vi, p&#229; timerne, bestemte cases af &#8221;svage&#8221; borgeres m&#248;de med forvaltningen, herunder borgere p&#229; overf&#248;rselsindkomst, indsatte, hjeml&#248;se og asylans&#248;gere/afviste asylans&#248;gere.</p> <p>I den sidste del af seminaret (<em>dimension 3)</em> unders&#248;ger vi, hvordan svage borgeres m&#248;de med &#8221;systemet&#8221; virker tilbage p&#229; det politiske niveau. Studier har bl.a. vist, hvordan grupper som indsatte, arbejdsl&#248;se og hjeml&#248;se bliver mindre engagerede i politik og udvikler negative opfattelser af det politiske system som f&#248;lge af deres oplevelser af m&#248;det med forvaltningen. Vi arbejder herunder med teorier om &#8221;administrative byrder&#8221;, hvor vi diskuterer, hvordan fx komplicerede regler og lange ventetider kan ekskludere borgere fra bestemte ydelser. Vi arbejder endvidere med policy-feedback-studier og diskuterer, hvordan bestemte policies enten kan fratage borgerne de n&#248;dvendige ressourcer (<em>ressourcer effekter</em>) til at deltage politisk (fx ved at s&#230;tte ydelser ned), eller hvordan polices kan portr&#230;ttere borgere som &#8221;uv&#230;rdige&#8221; (<em>symbolske effekter)</em>, &#160;hvilket p&#229;virker borgernes opfattelse af deres status i samfundet.</p> <p>Faget afsluttes med en mundtlig eksamen med synopsis. I synopserne kan de studerende anvende teori om m&#229;lgruppekonstruktioner, markarbejdere og policy-feedback til at lave mini-casestudier af bestemte svage borgergruppers m&#248;de med systemet (fx hjeml&#248;se, ledige, indsatte etc.).</p> <p>Der forventes aktiv deltagelse samt l&#248;bende opl&#230;g fra de studerende. Den f&#248;rste time vil dog tage form som l&#230;reropl&#230;g. De sidste tre gange af seminaret g&#229;r med eksamensforberedelse og synopsisgennemgang.</p> <p><span style="text-decoration: underline;">Relevans </span></p> <p>Faget bygger videre p&#229; is&#230;r offentlig forvaltning, politisk sociologi og offentlig politik.</p> <ul> <li>Inden for offentlig forvaltning g&#229;r faget is&#230;r i dybden med markarbejdertraditionen.</li> <li>Inden for politisk sociologi gennemg&#229;r faget bl.a. teorier og empiriske studier, som bygger p&#229; indsigter fra Michel Foucault, Pierre Bourdieu og Erving Goffman.</li> <li>Inden for offentlig politik gennemg&#229;r faget emner som reformstrategier, public opinion og feedback effects.&#160;</li> </ul>

Blackboard

We have not yet searched for this course in Blackboard.