431192U065

Course catalogue

Name232F20 Managerial Room for Manoeuvre - Possibilities and Constraints of Public Managers
ECTS10
Language Dansk
Course levelKandidat
Department Institut for Statskundskab
EducationNone
Related educations
Course code431192U065
TeacherStefan Boye
Course type Tomplads Ordinær
Year2020
FacultyAarhus BSS
Course catalogue id98463
PeriodForårssemester
LocationAarhus
Tags

Description of qualifications:

<p>Et af grundtr&#230;kkene for offentlige ledere er, at deres &#248;verste ledelse ultimativt er politisk. Det indeb&#230;rer, at offentlig ledelse er noget s&#230;regent. P&#229; dette seminar besk&#230;ftiger vi os med begrebet ledelsesrum, der handler om de muligheder og begr&#230;nsninger, som offentlige ledere har, n&#229;r de ud&#248;ver deres ledelse.</p> <p>Den offentlige debat og s&#230;rligt Ledelseskommissionens arbejde viser, at lovgivning, politiske principaler og politiske m&#229;l i h&#248;j grad p&#229;virker, hvordan ledere opfatter deres ledelsesrum. Kommissionens anbefaling er et &#248;get ledelsesrum og mere ledelsesautonomi i offentlige organisationer med anbefalinger som, at "politikere skal have tillid til ledelse" og "ledere skal s&#230;tte holdet". P&#229; sin vis er disse paroler om ledelsesrum ikke nye. Tidligere kommissioner og den generelle trend i new public management har ligeledes v&#230;ret p&#229; at styrke offentlige lederes rolle og muligheder.</p> <p>I den videnskabelige litteratur er effekter og betydningen ledelsesrum og ledelsesautonomi ligeledes unders&#248;gt. Konklusionerne og resultaterne er dog langt fra entydige. Der kan s&#229;ledes v&#230;re argumenter b&#229;de for og imod, at ledere skal have et st&#248;rre ledelsesrum. P&#229; seminaret tager vi fat i denne diskussion, og vi besk&#230;ftiger os med, hvordan det kan unders&#248;ges empirisk.</p> <p>Vi behandler offentlig ledelse som et samspil mellem politisk og administrativt niveau, som er en klassiker i politologien. Politologisk teori og begrebet om ledelsesrum er helt centralt i forst&#229;elsen af, hvordan forskellige roller og relationer mellem (top)embedsm&#230;nd og politikere har betydning for den ledelse, der f&#248;res af b&#229;de politikere og embedsm&#230;nd.</p> <p>Vi besk&#230;ftiger os ogs&#229; med frontlinjeledelse p&#229; folkeskoleomr&#229;det, hvor b&#229;de folkeskolereform og regler om arbejdstid har haft fokus p&#229; at styrke skoleledelsens rolle. Skoleomr&#229;det er s&#230;rligt interessant i forhold til unders&#248;gelsen af frontlinjelederes ledelsesrum, og det er s&#229;ledes ogs&#229; her, at der findes den nok st&#248;rste empiriske viden om begrebet.&#160;</p> <p>Vi kommer s&#229;ledes til at diskutere sp&#248;rgsm&#229;l som:</p> <ul> <li>Hvad forst&#229;r vi ved ledelsesrum, og kan vi bruge begrebet til at forst&#229; offentlig ledelse?</li> <li>Hvilken betydning har krydspresset fra bl.a. politikere og medarbejdere p&#229; de offentlige lederes ledelsesrum?</li> <li>Hvilken betydning er der af et &#248;get ledelsesrum?</li> </ul> <p>Seminaret bygger p&#229; den internationale og danske litteratur om offentlig ledelse, ledelsesrum og ledelsesautonomi i offentlige organisationer. Form&#229;let er, at deltagerne p&#229; seminaret f&#229;r viden om disse temaer og kompetencen til selv at opstille, analysere og diskutere problemstillinger om offentlig ledelse i regi af dette. P&#229; seminaret opbygges et klarere begrebsapparat til forst&#229; offentlige ledelse, og vi stiller sp&#248;rgsm&#229;l ved (falske) antagelser om vilk&#229;rene for offentlig ledelse og offentlige lederes muligheder og begr&#230;nsninger.</p> <p>Seminaret er tilrettelagt med henblik p&#229; at sikre, at deltagerne kan skrive en god hjemmeopgave. Undervisningen afvikles derfor intensivt med undervisningsuger med enten tre og fire sammenh&#230;ngende timer pr. uge. Der vil herefter v&#230;re en skrivepause, en undervisningsgang med feedback p&#229; opgavesynopsis og til slut en udvidet undervisningsgang med feedback p&#229; hjemmeopgaven. Undervisningen slutter derfor ogs&#229; lidt tidligere p&#229; semesteret, s&#229;ledes at der er bedre tid til at skrive eksamensopgaven.</p> <p>I undervisningen vil vi diskutere emnem&#230;ssige, metodiske, forskningsdesignm&#230;ssige og opgavetekniske aspekter til at underst&#248;tte deltagernes senere opgaveskrivning. Vi l&#230;ser b&#229;de teoretiske og empiriske tekster, samt arbejder med konkrete cases i undervisningen. I l&#248;bet af undervisningen vil der v&#230;re g&#230;steopl&#230;g af offentlige ledere og/eller af ledelsesforskere, hvor vi f&#229;r mulighed for at efterpr&#248;ve vores viden og forventninger fra undervisningen.&#160;</p> <p>Metodisk vil den studerende stifte bekendtskab med en r&#230;kke forskellige kvalitative og kvantitative tilgange til emnet. I forbindelse med opgaveskrivningen vil der ligeledes v&#230;re mulighed for at anl&#230;gge forskellige metodiske perspektiver. Eksamensopgaven kan eksempelvis best&#229; af beskrivende problemstillinger, casestudier, kvalitative eller kvantitative unders&#248;gelser. Det er derfor ikke en foruds&#230;tning, at man tidligere har besk&#230;ftiget sig med avanceret kvantitativ eller kvalitativ metode.</p> Kandidater med viden om og forst&#229;else af offentlig ledelse eftersp&#248;rges i stigende grad i b&#229;de stat, regioner og kommuner. Seminaret er derfor velegnet til studerende, som &#248;nsker at besk&#230;ftige sig med ledelse eller styring i s&#230;rligt den offentlige sektor i fremtiden, og for hvem en lederstilling i fremtiden ikke vil v&#230;re ut&#230;nkelig.

Blackboard

We have not yet searched for this course in Blackboard.