431192U058

Course catalogue

Name2014F20 Group Politics: How Social Groups Affect Citizen Attitudes and Party Choice
ECTS10
Language Dansk
Course levelKandidat
Department Institut for Statskundskab
EducationNone
Related educations
Course code431192U058
TeacherRune Stubager
Course type Tomplads Ordinær
Year2020
FacultyAarhus BSS
Course catalogue id98430
PeriodForårssemester
LocationAarhus
Tags

Description of qualifications:

<p>&#8216;Mennesket er et socialt dyr&#8217; er en ofte h&#248;rt p&#229;stand. Inden for politologien er der flere og flere, der er enige. &#201;n af de senere &#229;rs mere provokerende politologiske b&#248;ger, Achen og Bartels&#8217; (2016) <em>Democracy for Realists</em> fremh&#230;ver ligefrem, at v&#230;lgerne er for dumme til at tr&#230;ffe rationelle, politiske valg og kun klarer sig ved at vurdere politiske sp&#248;rgsm&#229;l ud fra et gruppeperspektiv og bruge deres sym- og antipatier med sociale grupper til at tr&#230;ffe beslutninger ud fra. Relationer til sociale grupper er alts&#229; en central faktor i politisk adf&#230;rd. Men hvad betyder det egentlig? Og hvordan foreg&#229;r det?</p> <p>Det er pr&#230;cis temaet for seminaret, hvor vi skal unders&#248;ge, om og hvordan borgernes opfattelser af og tilknytning til sociale grupper i samfundet p&#229;virker deres holdninger og partivalg. Der er i litteraturen identificeret to sider af en s&#229;dan mulig &#8217;gruppeeffekt&#8217;. For det f&#248;rste peger nogle p&#229; betydningen af borgernes opfattelse af selv at h&#248;re til &#233;n eller flere grupper, dvs. deres selvidentifikation. For det andet henviser andre til borgernes bredere vurdering af flere forskellige grupper i samfundet, s&#229;kaldte referencegrupper, som omdrejningspunktet for &#8217;gruppeeffekten&#8217;. Disse to mekanismer beh&#248;ver ikke v&#230;re gensidigt udelukkende, men der er ikke noget klart svar p&#229;, hvor stor v&#230;gt de har, om de forst&#230;rker eller modvirker hinanden &#8211; og i det hele taget ikke p&#229;, hvordan de virker i konkrete situationer. Det er her, seminaret tager fat.</p> <p>Et andet vigtigt element i forst&#229;elsen af &#8217;gruppeeffekten&#8217; er de politiske akt&#248;rers direkte eller indirekte appeller til sociale grupper. Ny forskning viser s&#229;ledes, at fx partiers brug af gruppeappeller har indflydelse p&#229; v&#230;lgernes adf&#230;rd. Men ogs&#229; p&#229; dette punkt er der ubesvarede sp&#248;rgsm&#229;l, som seminaret vil udforske.</p> <p>Seminaret afholdes i tilknytning til et igangv&#230;rende forskningsprojekt om v&#230;lgernes opfattelser af sociale klasser og betydningen heraf for partivalg og vil derfor tr&#230;kke p&#229; flere eksempler fra diskussionen om klassers betydning i moderne, vestlige samfund. De teoretiske mekanismer kan dog ogs&#229; anvendes p&#229; mange andre typer af sociale grupper.</p> <p>Ud over det substantielle indhold har seminaret ogs&#229; et metodisk sigte. Der vil s&#229;ledes blive sat fokus p&#229; den h&#229;ndv&#230;rksm&#230;ssige side af produktionen af empirisk videnskab. Undervisningen p&#229; seminaret vil derfor bl.a. basere sig p&#229; udarbejdelsen og diskussionen af essays. Tanken i denne forbindelse er at op&#248;ve deltagernes f&#230;rdigheder i, p&#229; et givent grundlag, selvst&#230;ndigt at producere fokuserede empiriske analyser &#8211; en f&#230;rdighed, der umiddelbart vil kunne overf&#248;res til l&#248;sningen af opgaver ogs&#229; uden for universitetet.</p> <p>For yderligere at fremme udviklingen af disse f&#230;rdigheder, samt for at tilsikre et mere ligeligt udgangspunkt for alle deltagere uanset metodef&#230;rdigheder, vil seminaret ogs&#229; indeholde en kortere praksisorienteret opfriskning/gennemgang af centrale statistiske metoder samt eksperimentelle forskningsdesign (s&#230;rligt i surveys), der er nyttige p&#229; feltet. De afsluttende opgaver kan skrives p&#229; baggrund af eksisterende data, men der er ogs&#229; mulighed for at gennemf&#248;re egne unders&#248;gelser. Seminaret henvender sig dermed til studenter, der vil udvide deres kendskab til holdningsdannelse og partivalg, og som har lyst til at forbedre deres empirisk-analytiske evner.</p>

Blackboard

We have not yet searched for this course in Blackboard.