431192U056

Course catalogue

Name212F20 Political Elites, Bureaucratic Quality and Democratic Development
ECTS10
Language Dansk
Course levelKandidat
Department Institut for Statskundskab
EducationNone
Related educations
Course code431192U056
TeacherDavid Andersen
Course type Tomplads Ordinær
Year2020
FacultyAarhus BSS
Course catalogue id98428
PeriodForårssemester
LocationAarhus
Tags

Description of qualifications:

<p>Der tales i dag om en global demokratisk krise med henvisning til en &#248;get forekomst af demokratiske sammenbrud og endda demokratiske tilbagefald i &#230;ldre, vestlige demokratier. Men tilbagefaldets styrke blandt vestlige demokratier overdrives ofte, mens langt de st&#248;rste problemer med at skabe stabile demokratiske regimer fortsat findes uden for Vesten. Det rejser sp&#248;rgsm&#229;let, hvad der adskiller Vesten fra resten. Hvorfor har de fleste vestlige demokratier kunnet modst&#229; de seneste &#229;rs pres fra &#248;konomiske kriser, terrortrusler og migration? Hvilke institutionelle foruds&#230;tninger ligger bag vestlige demokratiers stabilitet? I dette seminar vil vi fors&#248;ge at besvare disse sp&#248;rgsm&#229;l med et bestemt teoretisk fokus og ved hj&#230;lp af bestemte metodiske redskaber. Teoretisk fokuserer vi p&#229; politiske eliters rolle og deres samspil med bureaukrater og bureaukratiet som organisation, som er blevet meget popul&#230;re de senere &#229;r. Seminaret vil teste forklaringer p&#229; demokratisk udvikling vedr&#248;rende politiske eliter, herunder partiorganisationer, og bureaukratisk kvalitet. Det vil ogs&#229; konfrontere eliteperspektivet med mere strukturelt &#248;konomiske forklaringer. Metodisk anvender vi overordnet komparativ-historisk analyse, der kan indeholde b&#229;de case-studier med brug af fx process tracing eller kongruens-metoder og statistiske studier.&#160;&#160;&#160;</p> <p>Seminaret er struktureret i fire blokke. I f&#248;rste and anden blok l&#230;gges fundamentet for det videre forl&#248;b. De studerende introduceres i f&#248;rste blok til forskningsfeltets historiske udvikling og dets kernebegreber vha. l&#230;sning af en r&#230;kke klassiske v&#230;rker p&#229; omr&#229;det. Herefter introduceres en oversigt over udviklingen i bureaukratisk kvalitet og demokrati efter den franske revolution organiseret i tre tidsperioder, som vil v&#230;re fokus for seminarets empiriske diskussioner: mellemkrigstiden, den kolde krig og tiden efter den kolde krig. M&#229;let er at skabe et deskriptivt overblik og derp&#229; kritisk at kunne vurdere styrken af de analyser og resultater, som vi skal besk&#230;ftige os med i resten af seminaret, og s&#230;tte disse ind i en st&#248;rre historisk sammenh&#230;ng. I anden blok introduceres den komparativt-historiske tilgang, hvor vi vil diskutere og vurdere nytten af forskellige forskningsdesigns og metoder ud fra konkrete eksempler. I tredje blok fokuserer vi p&#229; de vestlige demokratiers fremkomst i 1800-tallet og starten af 1900-tallet. Vi vil anvende den begrebslige viden og de metodiske redskaber p&#229; teorier og empiriske cases fra denne tidsperiode, navnlig ang&#229;ende interaktionen mellem politiske eliter, bureaukratiet og befolkningen som den udspillede sig i forskellige &#248;konomiske og internationale kontekster. Denne analysestrategi vil vi i fjerde blok anvende for at forst&#229; demokratisk udvikling uden for Vesten, prim&#230;rt efter 2. verdenskrig. Seminaret afsluttes med en opsamling af de vigtigste diskussionspunkter for sammenh&#230;ngene mellem politiske eliter, bureaukratisk kvalitet og demokratisk udvikling og en diskussion af mulige implikationer for studiet af demokratisk tilbagegang i dag.</p> <p>Undervejs vil de studerende &#248;ve mundtlige opl&#230;g og skrive dele af en synopsis. Sidst i seminaret f&#248;lger et vejledningsforl&#248;b med henblik p&#229; at udvikle individuelle synopser til eksamenen.&#160; &#160; &#160; &#160;</p>

Blackboard

We have not yet searched for this course in Blackboard.