431192U045

Course catalogue

Name107E19 Democracy and Dictatorship in Comparative Perspective
ECTS20
Language Dansk
Course levelKandidat
Department Institut for Statskundskab
EducationNone
Related educations
Course code431192U045
TeacherDavid Delfs Erbo Andersen, Jakob Tolstrup og Jonathan Stavnskær Doucette
Course type Tomplads Ordinær
Year2019
FacultyAarhus BSS
Course catalogue id94995
PeriodEfterårssemester
LocationAarhus
Tags

Description of qualifications:

<p>Siden afslutningen af den kolde krig har demokrati vundet indpas mange nye steder i verden. Ikke desto mindre kan t&#230;t p&#229; halvdelen af verdens lande stadig karakteriseres som autokratier. Ydermere er vi fortsat vidne til hyppige bev&#230;gelser mellem og inden for de generelle kategorier &#8217;demokrati&#8217; og &#8217;diktatur&#8217;. S&#229;danne overordnede bev&#230;gelser afspejler nogle meget konkrete problemstillinger p&#229; landeniveau: Hvordan er det eksempelvis lykkedes Ruslands pr&#230;sident Vladimir Putin at koncentrere magten i sin egen person igennem det seneste &#229;rti, og er der da ingen tegn p&#229; politiske &#229;bninger? Hvorfor er demokratiet i Ungarn ikke brudt sammen til trods for premierminister Viktor Orb&#225;ns tilsyneladende udemokratiske tilb&#248;jeligheder? Hvorfor gennemg&#229;r nogle lande af og til demokratiske transitioner, som vi senest har set det i Tunesien i forbindelse med det Arabiske For&#229;r og til dels i Ukraine som f&#248;lge af Majdan-revolutionen, mens andre, s&#229;som Kina, Nordkorea og Zimbabwe, forbliver diktatoriske regimer i flere &#229;rtier? Og g&#248;r det overhovedet nogen forskel, hvorvidt vi har diktatur eller demokrati, n&#229;r det kommer til evnen til at levere &#248;konomisk v&#230;kst, velf&#230;rd og sikkerhed til borgerne? Det er s&#229;danne vigtige sp&#248;rgsm&#229;l, som er omdrejningspunktet for dette seminar. Arbejdstesen er, at vi for at kunne svare kvalificeret p&#229; disse (og andre) specifikke problemstillinger er n&#248;dt til at have kendskab til et bredt udvalg af teorier om og nyere og historiske eksempler p&#229; regimeforandringer samt metodiske tilgange til at teste disse.</p> <p>Seminaret er struktureret i fem blokke. I blok 1 l&#230;gges fundamentet for det videre forl&#248;b. De studerende introduceres f&#248;rst til forskningsfeltets historiske udvikling og dets kernebegreber. Herefter introduceres en r&#230;kke analytiske tilgange, som anvendes i nyere komparative studier af enten mange eller f&#229; lande, og en r&#230;kke af de mest anvendte datakilder. M&#229;let er dels at kl&#230;de deltagerne p&#229; til kritisk at kunne vurdere styrken af de analyser og resultater, som vi skal besk&#230;ftige os med i resten af seminaret, dels til at de selv i forbindelse med udarbejdningen af en synopsis kan opstille et forskningsdesign, som underbygger en robust empirisk analyse af en bestemt problemstilling. Med disse n&#248;dvendige redskaber p&#229; plads bev&#230;ger vi os over i seminarets fire tematiske blokke: &#8217;demokratiets fremv&#230;kst og sammenbrud&#8217;, &#8217;diktaturets uddybning og stabilitet&#8217;, &#8217;konsekvenser af regimetyper&#8217; og &#8217;demokrati og diktatur i forskellige regioner&#8217;. I blok 2 behandler vi teorier vedr&#248;rende demokratisk transition, konsolidering og sammenbrud. M&#229;let er dels at danne et overblik over demokratiets udvikling p&#229; tv&#230;rs af tid og rum, dels at forst&#229; b&#229;de dybere og mere n&#230;re forklaringer p&#229; demokratiets succes. I blok 3 vender vi blikket mod variationen inden for autokratierne. Vi vil pr&#248;ve at forst&#229; dynamikkerne i s&#229;vel &#8221;bl&#248;de&#8221; autorit&#230;re regimer som i totalit&#230;re diktaturer. Udgangspunktet er, at alle medlemmer af den autorit&#230;re kategori deler en lang r&#230;kke karaktertr&#230;k, men at der ogs&#229; er stor variation inden for gruppen. Vi vil derfor arbejde med, hvordan vi skelner mellem forskellige udemokratiske regimer, samt hvilke konsekvenser s&#229;danne forskelle har for, hvor l&#230;nge regimerne overlever, hvordan de opretholder magten, hvordan de udvikler sig, og ikke mindst hvordan de bryder sammen. I blok 4 ser vi p&#229; konsekvenser af de forskellige regimetyper i forhold til faktorer som &#248;konomisk udvikling, menneskerettighedsovertr&#230;delser og borgerkrig. I den sidste blok g&#229;r vi i dybden med specifikke geografiske regioner &#8211; Mellem&#248;sten og Nordafrika, Afrika syd for Sahara, Asien og &#216;steuropa &#8211; for derigennem at opbygge empirisk viden og blive bedre til at applicere teorier om demokrati og diktatur.</p> <p>Seminaret afsluttes med, at de studerende hver is&#230;r udarbejder en synopsis ud fra en selvvalgt problemstilling, som tager udgangspunkt i den eksisterende litteratur om demokrati og diktatur i komparativt perspektiv. Vi vil i f&#230;llesskab diskutere synopserne, der afslutningsvis skal forsvares ved en mundtlig eksamen, hvor ogs&#229; de studerendes mere generelle kendskab til seminarets pensum vil blive vurderet.&#160; &#160; &#160; &#160;&#160;</p>

Blackboard

We have not yet searched for this course in Blackboard.