431192U038

Course catalogue

Name101E19 Advanced Political Theory: Normative Analysis of Public Policy
ECTS20
Language Dansk
Course levelKandidat
Department Institut for Statskundskab
EducationNone
Related educations
Course code431192U038
Teacher<p>Göran Duus-Otterström</p> <p>Søren Flinch Midtgaard</p> Tore Vincents Olsen
Course type Tomplads Ordinær
Year2019
FacultyAarhus BSS
Course catalogue id94460
PeriodEfterårssemester
LocationAarhus
Tags

Description of qualifications:

<p>Kernefaget fokuserer p&#229; centrale normative teorier og deres anvendelse p&#229; vigtige sociale og globale sp&#248;rgsm&#229;l. Faget vil is&#230;r besk&#230;ftige sig med f&#248;lgende fire politikomr&#229;der:</p> <ul> <li><em>Immigration:</em> Hvorvidt b&#248;r velst&#229;ende, liberale stater tage imod flygtninge og indvandrere, og hvilke rettigheder skal de tildeles?</li> <li><em>Klima: </em>Hvordan b&#248;r klimabyrden fordeles?</li> <li><em>Krig:</em> Under hvilke omst&#230;ndigheder er det retf&#230;rdigt at starte en krig, og hvad kendetegner retf&#230;rdig krigsf&#248;relse?</li> <li><em>Uddannelse:</em> Hvordan b&#248;r uddannelsessystemet balancere b&#248;rns, for&#230;ldres og statens interesser i, hvad og hvordan b&#248;rn skal l&#230;re?</li> </ul> <p>Inden for hvert omr&#229;de vil vi b&#229;de diskutere de relevante normative hensyn og tage fat i, hvorvidt konkrete politiske beslutninger kan retf&#230;rdigg&#248;res. Blandt meget andet vil vi diskutere EU&#8217;s flygtningeaftale med Tyrkiet, interventionen i Libyen, hvordan fremtidige generationers interesser varetages i de globale klimaaftaler, og om (religi&#248;se) friskoler udg&#248;r et problem for velf&#230;rdsstaten.</p> <p>Faget sigter mod at styrke deltagernes normative teoretiske viden om disse politikomr&#229;der og generelt op&#248;ve deres evne til at balancere normative hensyn mod hinanden.</p> <p>Kernefaget er en overbygning p&#229; grunddelens politiske teori. I denne introduceres til centrale ismer og begreber inden for politisk teori. Kernefaget vil ogs&#229; inddrage sp&#248;rgsm&#229;let om politisk teoris metode og eksemplificere denne problemstilling ud fra konkrete cases. Endem&#229;let er, at deltagerne bliver i stand til kritisk og kreativt at udf&#248;re normative analyser af samfundsm&#230;ssige problemstillinger og konkrete politiske beslutninger, vurdere styrken af argumenter fremsat i den offentlige debat og udvikle egne positioner. F&#230;rdigheder, der alle kan v&#230;re afg&#248;rende i fremtidige jobsituationer, hvor analyse, r&#229;dgivning af beslutningstagere og eget lederskab kommer til at st&#229; centralt.</p> <p><em>&#8221;Normative begreber som frihed, demokrati og retf&#230;rdighed har stor betydning i den politiske kommunikation og for indholdet af mange politiske beslutninger og deres implementering. Uanset om man som kommende embedsmand skal r&#229;dgive politikere, eller man skal forske i politisk/administrative forhold, har man brug for at kunne forst&#229; begrebernes mangeartede betydninger og kunne anvende dem p&#229; konkrete politikomr&#229;der.&#8221;</em> (Thomas Gregersen, Senior Advisor i Statsministeriet)</p> <p>Undervisningsformen p&#229; faget er m&#229;lrettet mod at tr&#230;ne deltagernes mundtlige og skriftlige f&#230;rdigheder med henblik p&#229; synopsiseksamen. Inden for hvert af de fire politikomr&#229;der, som faget besk&#230;ftiger sig med, skal deltagerne l&#248;bende, i sm&#229; grupper, udvikle en (kort) synopsis p&#229; en selvvalgt problemstilling. Hvert politikomr&#229;de udg&#248;res af en blok p&#229; fem lektioner, som afsluttes med, at grupperne pr&#230;senterer deres synopser for hinanden. Hele faget afsluttes med f&#230;lles diskussion af deltagernes eksamenssynopser samt en pr&#230;sentation og diskussion af, hvordan man udformer et speciale inden for politisk teori.</p>

Blackboard

We have not yet searched for this course in Blackboard.