431192U008

Course catalogue

Name217E19 The Neglected Folketing?
ECTS10
Language Dansk
Course levelKandidat
Department Institut for Statskundskab
EducationNone
Related educations
Course code431192U008
TeacherHelene Helboe Pedersen
Course type Tomplads Ordinær
Year2019
FacultyAarhus BSS
Course catalogue id94262
PeriodEfterårssemester
LocationAarhus
Tags

Description of qualifications:

<p>&#8221;<em>Folketinget har gennem en &#229;rr&#230;kke fors&#248;mt at reagere p&#229; den udvikling, der stille og roligt har gjort Folketinget mindre indflydelsesrigt og mindre relevant, end det burde v&#230;re, og v&#230;lgerne og folketingsmedlemmerne har fors&#248;mt deres Folketing.&#8221;</em> (Hansen &amp; Flindt, 2018: 147)</p> <p>Citatet afslutter en ny debatbog om Folketinget. Bogen er skrevet af minister Eva Kjer Hansen og hendes personlige r&#229;dgiver Morten Flindt og bygger p&#229; deres personlige erfaringer og synspunkter. Deres konklusion er, at Folketinget er fors&#248;mt; efterladt uden kraft til at kontrollere regelproduktionen i EU eller ministerierne og uden befolkningens tillid og opbakning.</p> <p>I dette seminar tager vi den konklusion op til n&#230;rmere teoretisk og empirisk behandling. For er det rigtigt, at Folketinget har tabt terr&#230;n i forhold til andre akt&#248;rer? Og hvad betyder det for vores demokrati, hvis det er tilf&#230;ldet? Det er vigtige sp&#248;rgsm&#229;l, fordi et velfungerende parlament er centralt b&#229;de for legitimiteten af lovgivningen og for kontrollen med regeringsarbejdet.</p> <p>Folketinget har altid v&#230;ret under forandring. De seneste tiltag har for eksempel inkluderet <em>ekspertst&#248;tten</em> p&#229; 50 mio. kr. til folketingsgrupperne, der skal st&#248;tte partierne i deres parlamentariske arbejde, og indf&#248;relsen af <em>sp&#248;rgetimer </em>og <em>partilederdebatter, </em>der har til form&#229;l at g&#248;re folketingsdebatterne mere livlige og engagerende. Derudover er der nedsat arbejdsgrupper til at se p&#229; Folketingets udvalg og p&#229; omfanget af bemyndigelser til ministerierne. Men virker tiltagene efter hensigten? Er der et problem med indholdsl&#248;se udvalgsm&#248;der? Og er lovgivningsmagten udliciteret til ministeriernes embedsm&#230;nd?</p> <p>Seminaret unders&#248;ger Folketingets magt, ressourcer og tillid b&#229;de sammenlignet med tidligere og med andre landes parlamenter. Det g&#248;res i lyset af institutionelle og behaviourale teorier om parlamenters funktioner i moderne demokratier. Seminaret tilbyder s&#229;ledes en generel indf&#248;ring i litteraturen om parlamenters organisering og udvikling samt en specifik diskussion af Folketingets organisering og udvikling. Vi ops&#248;ger blandt andet viden herom gennem samtaler med parlamentarikere, udvalgssekret&#230;rer og deltagelse i folketingsaktiviteter. Deltagerne i kurset skal derfor v&#230;re indstillet p&#229; at deltage i en studietur til Christiansborg i l&#248;bet af semesteret.</p> <p>Seminaret er s&#230;rligt relevant for studerende med interesse for dansk politik og udbygger deltagernes indsigt i organiseringen af parlamentariske beslutningsprocesser og konsekvenserne heraf. Denne indsigt er blandt andet anvendelig for job i centraladministrationen, i interesseorganisationer eller i partiorganisationerne.</p> <p>Undervisningen afvikles med tre ugentlige undervisningstimer. I f&#248;rste del af seminaret diagnosticerer vi problemet: P&#229; hvilken m&#229;de er Folketinget fors&#248;mt? I anden del behandler vi problemstillingen med fokus p&#229; tre forskellige teoretiske dimensioner: magt, ressourcer og tillid. I tredje del arbejder vi m&#229;lrettet p&#229; at opstille unders&#248;gelsesdesign til belysning af problemernes karakter og mulige l&#248;sninger herp&#229;. I fjerde og afsluttende del arbejder vi med deltagernes egen formulering af problemstillinger, teoretiske argumenter og unders&#248;gelsesdesign.</p> Seminaret afsluttes med en mundtlig eksamen med synopsis. Undervisningsaktiviteter vil derfor b&#229;de indbefatte mindre skriftlige opgaver og mundtlige opl&#230;g. Alle studerende vil i l&#248;bet af seminaret st&#229; for et skriftligt og et mundtligt opl&#230;g foruden arbejdet med deres endelige synopsis.

Blackboard

We have not yet searched for this course in Blackboard.