431192U005

Course catalogue

Name104E19 When Public Administration and Politics Affect Citizens' Attitudes and Behaviour: Theory, Methods and Design
ECTS20
Language Dansk
Course levelKandidat
Department Institut for Statskundskab
EducationNone
Related educations
Course code431192U005
TeacherMorten Hjortskov og Morten Jakobsen
Course type Tomplads Ordinær
Year2019
FacultyAarhus BSS
Course catalogue id94001
PeriodEfterårssemester
LocationAarhus
Tags

Description of qualifications:

<p>Det antages ofte, at borgerne, gennem en r&#230;kke demokratiske mekanismer, p&#229;virker de politiske beslutninger (policies) og indretningen af den offentlige forvaltning. Men det omvendte g&#248;r sig ogs&#229; g&#230;ldende: At diverse policies og den offentlige forvaltning p&#229;virker borgernes holdninger og adf&#230;rd. Denne dobbelthed vil v&#230;re omdrejningspunktet for dette seminar, hvor vi s&#230;tter fokus p&#229; borgernes samspil med det offentlige i et forvaltningsperspektiv.</p> <p>Et eksempel kunne v&#230;re, at indf&#248;relsen af frit skolevalg kan ses som en politisk reaktion p&#229; borgernes &#248;nske om flere valgmuligheder (borgernes holdninger og adf&#230;rd p&#229;virker policy). Men samtidig har denne policy konsekvenser for, hvem der benytter muligheden, og hvordan de g&#248;r det &#8211; hvis det f.eks. er besv&#230;rligt og uigennemskueligt at v&#230;lge en anden skole? Sammens&#230;tningen og kvaliteten af skolerne kan dermed &#230;ndre sig, hvilket i sidste ende kan p&#229;virke, hvad borgerne mener om kvaliteten af skolerne og politikernes beslutninger (policy p&#229;virker borgernes holdninger og adf&#230;rd). Eksemplet antyder ogs&#229;, at nogle konsekvenser af policies kan v&#230;re tilsigtede; mange borgere er tilfredse med at f&#229; frit skolevalg til deres b&#248;rn, mens andre konsekvenser kan v&#230;re utilsigtede; hvis det er administrativt besv&#230;rligt at benytte det frie valg, s&#229; er det m&#229;ske kun borgere med ressourcem&#230;ssigt overskud, som benytter sig af det.</p> <p>Seminaret vil belyse forskellige teoretiske delaspekter af samspillet mellem borgerne og den offentlige forvaltning, og vi vil ogs&#229; l&#230;gge v&#230;gt p&#229; forst&#229;elsen af de metodiske tilgange og designs, som er benyttet i litteraturen.</p> <p>Et vigtigt eksempel p&#229; teori er <strong>policy feedback</strong> litteraturen, som direkte adresserer dobbeltheden mellem borgernes p&#229;virkning af policy, og policies&#8217; p&#229;virkning af borgernes holdninger og adf&#230;rd. Her skal vi se p&#229; effekter af policies p&#229; holdninger til velf&#230;rdsstaten og demokratiet samt offentlige udgifter p&#229; makroniveauet. Men vi skal ogs&#229; se p&#229; mere uheldige og (m&#229;ske) utilsigtede konsekvenser p&#229; mikroniveauet, hvor bureaukrati (i form af red tape) og kategoriseringer af specifikke borgere kan have store konsekvenser for disse borgeres opfattelse af b&#229;de deres egen rolle i velf&#230;rdsstaten og den offentlige service som s&#229;dan.</p> <p>Et andet eksempel er borgernes <strong>deltagelse</strong> i demokratiet og i tilblivelsen af den offentlige service. Vi vil tage udgangspunkt i den klassiske litteratur om politisk deltagelse og forholde den til muligheden for policy feedback p&#229; b&#229;de politisk og forvaltningsm&#230;ssigt niveau og konsekvenserne heraf. Deltager borgerne mere/mindre som f&#248;lge af de policies, som politikerne vedtager? Det g&#230;lder s&#229;vel politisk deltagelse gennem stemmeafgivelsen til valg og medlemsskaber i frivillige foreninger som deltagelse i beslutningstagning og produktion af offentlig service (coproduction). Og kan man skabe mere deltagelse gennem tiltag som borgerpaneler og inddragelse i beslutninger?</p> <p>Et tredje eksempel er, hvordan borgerne danner deres <strong>evalueringer af offentlige serviceydelser</strong>, og hvordan politikere og beslutningstagere bedst kan indsamle viden om det. Vi tager udgangspunkt i Hirschmans klassiske exit, voice og loyalty-teori og bev&#230;ger os langsomt men sikkert ned p&#229; mikroniveauet hos den enkelte borger, som oplever den konkrete service. Vi skal herunder se p&#229;, om det faktiske serviceniveau p&#229;virker borgernes tilfredshed med servicen, i hvilken grad borgernes forventninger spiller en rolle for deres tilfredshedsdannelse, og om irrelevante indflydelser i form af kognitiv bias ogs&#229; spiller en rolle? Et af de naturlige sp&#248;rgsm&#229;l bliver, hvad disse faktorer betyder for brugen af borgeres evalueringer som et &#8221;subjektivt&#8221; performance og accountability-m&#229;l, der helst skulle afspejle den faktiske servicekvalitet, som leveres af den offentlige sektor. I hvilken grad skal politikere og beslutningstagere tage tilfredshedsm&#229;linger alvorligt, n&#229;r de designer nye policies?</p> <p>Den anden vigtige del af seminaret vil indbefatte, at deltagerne bliver i stand til at forst&#229; og opstille gode, solide forskningsdesigns i deres synopsis. Vi vil derfor som en del af seminaret gennemg&#229; en r&#230;kke v&#230;sentlige metodiske tilgange til at unders&#248;ge borgernes samspil med det offentlige.</p> <p>Seminaret vil p&#229; denne m&#229;de se p&#229; forskellige aspekter og konsekvenser af borgernes interaktion med den offentlige forvaltning og b&#229;de s&#230;tte fokus p&#229; de store sp&#248;rgsm&#229;l omkring demokrati og politisk deltagelse p&#229; makroniveauet og p&#229; borgernes egen adf&#230;rd og holdninger p&#229; mikroniveauet. S&#229;ledes vil seminaret give de studerende en grundforst&#229;else for, hvordan den offentlige forvaltning interagerer med borgere, hvilke effekter det har, hvor udfordringer kan opst&#229; i denne interaktion, og hvordan disse m&#229;ske kan undg&#229;s.</p>

Blackboard

We have not yet searched for this course in Blackboard.